شوینده ها و محافظ ها

زیر شاخه ها

  • تمیز کننده سیستم سوخت رسانی  پاک کننده کامل رسوبات کربنی در انژکتورها، سوپاپ های ورودی و محظفه احتراقجلوگیری از فرآیند اکسیداسیون و زنگ زدن قطعات داخل موتور